About person

Kotova Lyubov Viktorovna
Kotova Lyubov Viktorovna
researcher

Information © 2015-2019 ITMO University
2015 Department of Information Technology